Senati

Senati është organi më i lartë akademik i Universitetit, i cili është përgjegjës çështjet e përgjithshme strategjike që lidhen me kërkime, studime, mësimdhënie, kriteret për pranimin e studentëve, për zgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik, përmbajtjen e plan programeve, sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin etj. në përputhje me detyrat dhe obligimet e tij.

Anëtarët e Senatit të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Prof.Dr. Shaban Buza, Rektor

Prof.Dr. Januz Bunjaku

Prof.Ass.Dr. Mimoza Dushi

Prof.Asoc.Dr. Ilir Kelmendi

Prof.Ass.Dr. Kamber Kamberi

Prof.Ass.Dr. Idriz Berisha

Prof.Ass.Dr. Fridrik Dulaj

Ass.Ma. Shyhrete Morina

Ass. Arben Boshnjaku MSc, Ma, PhD cand.

Arta Kaqi

Urim Shoshaj

Jur.Dipl. Linda Dula - Halilabazi, Sekretar Ex-officio